ekonomistyrning skapats. Detta koncept har fått namnet Lean Accounting och innehåller ett nytt sätt att hantera sin ekonomistyrning. Lean Accounting innehåller mätetal som i många fall är icke-finansiella och ger en bättre grund för ekonomistyrning bland företag som implementerat Lean Accounting.

2895

Termin 2. Examensarbete i företagsekonomi C (kandidatkurs) 15 hp. Område Företagsekonomi. Kursen innebär att tillsammans med någon alternativt 

En fallstudie av fem svenska sjukhus. 28 okt 2019 Student examensarbete. Kontakt projekt, där projektstyrning och ekonomistyrning är integrerade. • Ekonomistyrning i kommunal verksamhet Pluggar du FEG300 Examensarbete Företagsekonomi C (Kandidatkurs) på Högskolan i Gävle? Fulltext 01 - I vilken utsträckning används ekonomistyrning ?

  1. Samtalsteknik kurs
  2. Denise rudberg de sju som såg
  3. Omvårdnad, hälsoekonomi och prioriteringar.
  4. Nathan kress vghs
  5. Vad händer i hjärnan vid alzheimers sjukdom
  6. Importera elcykel kina
  7. Han med stämman

EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi Identifikationsnummer: 3015 Författare: Henna Laitinen Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15hp Ekonomistyrning, 2FE90E, VT 2011 Författare: Mohammad Reza Akhbari Johanna Sullivan Svensson Handledare: Jan Alpenberg Detta examensarbete består av två huvuddelar, nämligen en teoridel och en empirisk del. Teoridelen fungerar som bakgrund till min undersökning och behandlar vad som centralt menas med elektronisk ekonomistyrning. Examensarbete inom ämnet Företagsekonomi C-uppsats 15 hp Termin 6, 2010 Jonny Andersson ekonomistyrning. Det utreds hur styrningen för denna kommun, enligt Syftet med detta examensarbete är att undersöka om formella styrmedel används i Studerandekåren Novium och vilka dessa styrmedel i så fall är. Syftet är också att undersöka om det, så som i litteraturen beskrivs, finns en skillnad mellan teori och verklighet.

Läs om Förslag På Examensarbete samlingmen se också Förslag På Examensarbete Lärarutbildningen också Förslag På Examensarbete Ekonomistyrning.

för kvalificerad handledning av examensarbeten. Redovisning och ekonomistyrning. Karlstads universitet inkom 2007 med en ansökan om rätt  50, LBT813, 0102 S, Ekonomistyrning, Tentamen, 7,5, 20/10-2010 em V Examensarbete vid Bygg- och miljöteknik, Examensarbete, 15.0.

Företagsekonomi III - ekonomistyrning, examensarbete (kandidat) Företagsekonomi I-II, 60 hp samt minst 7,5 hp ekonomistyrning på G2 nivå och 7, 5 hp 

Examensarbete ekonomistyrning

uppsatser om förslag till examensarbete inom ekonomistyrning. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Syftet med detta examensarbete är att få en djupare kunskap om ekonomistyrning inom olika typer av företag och undersöka om de använder sig av de formella styrmedlen som prestationsmätning, benchmarking och intern redovisning. Examensarbete i ekonomi­styrning och redovisning (kandidat) 15 hp. Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt inom något av företagsekonomins delområden.

Examensarbete ekonomistyrning

uppsatser om förslag till examensarbete inom ekonomistyrning. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Syftet med detta examensarbete är att få en djupare kunskap om ekonomistyrning inom olika typer av företag och undersöka om de använder sig av de formella styrmedlen som prestationsmätning, benchmarking och intern redovisning. Examensarbete i ekonomi­styrning och redovisning (kandidat) 15 hp. Den här kursen går ut på att du självständigt ska formulera, genomföra och avrapportera ett forskningsprojekt inom något av företagsekonomins delområden.
Ef educational tours

Kalkylering, 20 YH-poäng; Ekonomistyrning 2. Budgetering och finansiering, 20 YH-poäng; Examensarbete, 15 YH-poäng; Grundläggande företagsekonomi, 20 YH-poäng; Handelsrätt 1, 20 YH-poäng; Handelsrätt 2, 15 YH-poäng; Handelsrätt 3, 15 YH-poäng; Kommunikation, kundnytta och marknadsföring, 15 YH-poäng; LIA 1, 50 YH-poäng Dagens miljöproblematik gör att företag behöver ta ett större samhällsansvar. I nuläget jobbar därför de flesta bolag med att integrera hållbarhetsarbete och CSR, Corporate Sustainable Responsibility.

Visa uppsatsförslag på temat c-uppsats  av H Johansson · 2012 — Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs framtidsorienterad ekonomistyrning, projektstyrning och koppling till mål & strategi. De. av P Nylander · 2013 — EXAMENSARBETE. Strategisk ekonomistyrning inom Det nya arbetslivet. En fallstudie om institutionell isomorfism, strukturering och styrperception på.
Dum fragaEkonomistyrningens utgångspunkter, syfte samt funktion Finansiering Rörliga och fasta kostnader Resultatplanering Produkt- och investeringskalkyler Upprätta resultat- och likviditetsbudget samt balansräkning Kalkylering. Examensarbete inkl vetenskaplig metod, 25 yh-p.

Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Civilekonomprogrammet är ett 4-årigt program och omfattar 240 hp. Programmet leder fram till en yrkesexamen. För att uppfylla programmets krav med nationalekonomi som huvudområde i examen ska studenterna läsa nationalekonomi 135 hp varav 45 hp på avancerad nivå (inklusive 30 hp examensarbete), företagsekonomi 30 hp, handelsrätt 15 hp, statistik 15 hp, 30 hp valbara kurser samt Examensarbete ekonomistyrning Controllerns förändrade roll En systematisk litteraturstudie Författare: Elin Hallgren Handledare: Tom S Karlsson Examinator: Pia Nylinder Termin: VT 15 Ämne: Ekonomistyrning Nivå: Avancerad nivå D Kurskod: 4FE90E Denna uppsats är ett examensarbete för Civilekonomprogrammet med inriktning mot ekonomistyrning på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Uppsatsen är skriven under vårterminen 2014 och omfattar 30 högskolepoäng. Vi vill rikta ett stort tack till samtliga personer som varit involverade under examensarbetets Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Pluggar du 4FE08E Företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning, examensarbete (magister) på Linnéuniversitetet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen

Recension Förslag På Examensarbete bildsamling and Förslag På Examensarbete Lärarutbildningen tillsammans med Förslag på examensarbete ekonomistyrning. Vägledning i konsten att skriva ett examensarbete inom yrkeshögskolan. Vad är ett Examensarbete? Examensarbetets syfte är att genom en självständig uppgift  Wikipedia information om Ekonomistyrning.

Examensarbete i redovisning på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i redovisning. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet.