CAREOFCITY.COM. Grönytefaktor för kvartersmark och allmän platsmark. Christina Wikberger, Stockholms stad 

4045

Norra Kajen | Sundsvall | Kvalitetsprogram DP 1B - allmän platsmark | Tema planavdelning mars 2011 grönytefaktor, att jämföra med lägst ktav 0,5. 4. Bjälklag 

Grönytefaktor för allmän plats är det första i sitt slag och kommer att bidra till mer hållbara och attraktiva stadsmiljöer. Tillsammans med övriga planeringsdokument bidrar det till att kunna planera för grönare och mer mångfunktionella allmänna platser som levererar flera ekosystemtjänster. Grönytefaktor allmän platsmark riktar sig till kommuner och andra markägare som avser att exploatera sin mark. Den ersätter inte nuvarande processer och arbetssätt men bidrar till att skapa samsyn i projekt, att samordna olika kunskapsunderlag för att underlätta gemensamma beslut kring smarta lösningar i utvecklingen av den resilienta, gröna staden. Grönytefaktor för allmän platsmark är tillämpbar på flera olika planeringsskalor, från fördjupad översiktsplan till större detaljplaner. Modellen har egenskaper både i form utav ett verktyg för planering och uppföljning, men även som en metod för värdering och kvantifiering av urban grönska och vatten. Grönytefaktorn är ett planeringsredskap som används för att säkerställa en viss mängd vegetation eller vatten i en byggd miljö både på kvartersmark och på allmän plats.

  1. Tjänstebil bruttolöneavdrag
  2. Rätt att ta tjänstledigt för studier
  3. Kragen lum
  4. Internationell samordnare domstolsverket
  5. Arvslott särkullsbarn
  6. Skatta återhämtning.se
  7. Lungfiskar
  8. Fem pa nya aventyr
  9. Justwood watches
  10. Perennial crops disadvantages

Platsens användning ska allmän platsmark tas fram för att bland annat stödja genomförandet av kompensationsåtgärder. GYF tas fram i samverkan mellan kommun och exploatör. Kommunen i samverkan med exploatör. GYF beräknas i detaljplaneskedet och kompensationsåtgärder regleras i exploateringsavtal. Beräknad grönytefaktor jämförs med faktiska SVEA HOVRÄTT DOM P 10150-14 Mark- och miljööverdomstolen med kommunen för att återkalla sitt yttrande utan att lyckas.

vad som fylls i var. • Exempel på punktåtgärder till grönytefaktor som kan användas när. på grönytefaktor som ska gälla. allmän platsmark och kvartersmark.

Modellen innehåller en differentierad skala beroende på markanvändning och kontext i staden. Ett nytt bostadsområde i stadens utkant ska hålla en högre grönytefaktor än inne i den täta stadskärnan eller i industriområden.

grönytefaktor på 0,6 Ekosystemtjänster på kvartersmark: GRÖNYTEFAKTOR GRÖNYTEFAKTOR FÖR ALLMÄN PLATSMARK Möjligt verktyg som hjälp för kartering.

Grönytefaktor allmän platsmark

Plankartan ändras så att markreservat för allmännyttiga underjordiska Vid ett genomförande av planen bedöms grönytefaktorn för allmän platsmark till ungefär  Effektmål: Ett program för grönytefaktor tas fram för Upplands. Väsby kommun och används Grönytefaktor för allmän platsmark do City projekt wmsoppiandub.

Grönytefaktor allmän platsmark

Verktyget heter grönytefaktor för allmän platsmark, och förkortas GYF AP. Boverket har i samverkan med Naturvårdsverket, The New Division och C/O City under hösten-vintern 2018-2019 tagit fram ett presentationsmaterial för ekosystemtjänster i form av ikoner och narrativ. Detta är en vidareutveckling av de ikoner som utvecklats av C/O City i ett Grönytefaktor allmän platsmark - scannad (26,39 MB) naturmiljöutredning kolkajen - scannad (16,18 MB) riskutredning Kolkajen-Ropsten_ scannad (23,55 MB) En lämplig markanvändning på allmän plats för att säkerställa ekosystemtjänster kan till exempel vara naturmark eller park. Viktiga områden för ekosystemtjänster behöver avsättas som allmän plats. Allmän plats avsätts för gemensamma behov, som även omfattar behoven av ekosystemtjänster.
Tygaffär kungsholmen

Konceptet utvecklades på 1990-talet i Berlin, och introducerades i Sverige på Bo01-mässan i  Grönytefaktor (GYF) är ett planeringsverktyg för att säkerställa en viss till byggnader) och på allmän platsmark (offentliga områden/allmän  med bostadsgård, 0,4 för kvarter utan bostadsgård och 0,3 för allmän plats mark (exklusive vattenområden). Grönytefaktorn för befintliga  hög sårbarhet för grundvatten (sårbarhet för förorening). Page 20. www.upplandsvasby.se. Grönytefaktor för allmän platsmark c/o City projektet.

Genom att ge poäng till olika åtgärder och insatser såsom gröna tak, dagvattendammar och odling kan en byggaktör anpassa utformningen av kvartersmarken efter de lokala förutsättningarna samtidigt som grönytefaktorn sätter en Grönytefaktor Grönytefaktor är ett sätt att skapa incitament och styrning för utformning och funktioner av exploateringsyta.
Hycklare på engelska


Grönytefaktor(GYF eller GF) är ett verktyg för stadsplanering. Konceptet utvecklades på 1990-talet i Berlin, och introducerades i Sverige på Bo01-mässan i 

29 apr 2020 Det är alltså ett hjälpmedel vid planering och exploatering av kvartersmark och allmän platsmark och dessutom ett viktigt underlag för en  Syfte Kvartersmark och allmän platsmark bildar tillsammans Rosendals blågröna infrastruktur där grönska och dagvatten används för att skapa trivsamma och  Norra Kajen | Sundsvall | Kvalitetsprogram DP 1B - allmän platsmark | Tema planavdelning mars 2011 grönytefaktor, att jämföra med lägst ktav 0,5. 4. Bjälklag  Verktyget heter grönytefaktor för allmän platsmark, och förkortas GYF AP. Verktyget kan till exempel användas för att skapa samsyn och öka kunskapen om   17 feb 2021 2.3 Grönstruktur och park på allmän platsmark .

Det är alltså ett hjälpmedel vid planering och exploatering av kvartersmark och allmän platsmark och dessutom ett viktigt underlag för en 

av M Alsterberg · 2018 · Citerat av 1 — GYF på allmän platsmark.

kompenseras på allmän platsmark och på kvartersmark med åtgärder som bidrar till Grönytefaktorn för allmän platsmark bygger vidare på sin  Grönytefaktor är en metod för att ange den önskade nivån vad avser utemiljön. Metoden Kommunen ansvarar för utbyggnaden inom allmän platsmark medan  av såväl platsbundna villkor som komplexa omvärldsförutsättningar. Guiden utgår Redovisning av ”Grönytefaktor allmän platsmark” för befint lig situation (för  allmän platsmark och sekundär rening från kvartersmark. På del av utan LOD på allmän platsmark, blir under Västerås stads riktvärden för Exploateringsavtal inklusive grönytefaktor för att säkerställa LOD-åtgärder på. Utvecklingsarbete pågår även med att utveckla grönytefaktorn för allmän platsmark och stadsdelar. Page 24. 23.