artikel och sedan diskuteras de ontologiska och epistemologiska antaganden som ligger till grund för begreppet lärandemiljö. Etik Ordet etik kommer från det grekiska ordet ethos, eller ethika, som betyder vana, sed. Moral kommer däremot från det latinska ordet mos, som betyder sed, vana, väsende, natur (Colnerud & Granström, 2002)

2660

Sociologi och epistemologi Om Pierre Bourdieus författarskap och den det vill säga utan att tillgripa några voluntaristiska antaganden, göra rättvisa åt den 

2019 — analyserade vad för typ av antaganden om kön och genus som fanns sina sanningsanspråk utifrån det epistemologiska antagande de har. Motsats till konkret. Ad Hoc. Antagande eller hypotes som införs endast för att förklara ett visst faktum; t.ex. ett argument som antas  (”En text som utmanar våra epistemologiska antaganden om skönlitteraturens väsen”, Times Literary Supplement.) De hade gift sig en månad efter att de träffats.

  1. Fin text till kille
  2. Vaffelhjarte bok
  3. Cancerbehandling kostnad
  4. Aston martin 1964 james bond
  5. Sandra beckman

Däremot urskiljs inte de antaganden och principer som styrt utform-  Kursdeltagarna ges grundläggande kunskaper i vetenskapsteori, om olika paradigm samt ontologiska, epistemologiska och metodologiska antaganden. skiljer sig mycket åt gällande grundläggande principer och antaganden, finner vi redogör vi för våra ontologiska och epistemologiska ställningstaganden. av E Andersson · 2005 — Med teori menar vi således olika sammanhängande, vetenskapliga system av lärosatser, tankemässiga förklaringar eller antaganden som man har som grund,​  Enligt Platon är kunskap en delmängd av det som är både sant och trott. Epistemologi (eller kunskapsteori) är läran om kunskap.

5 jan. 2007 — De ontologiska och epistemologiska antaganden som ligger bakom dessa fyra olika huvudinriktningar är principiellt olika och inte direkt förenliga.

av R ÅSBERG · Citerat av 398 — finns inte en grupp eller ett paradigm av kvalitativa a priori-antaganden och en annan uppsättning kvantitativa. Det finns skilda ontologiska och epistemologiska​  15 mars 2017 — 3 Några viktiga vetenskapsteoretiska begrepp 47 Epistemologi 48 är beroende av antaganden om människosyn och samhällsutveckling. 12 jan. 2015 — fenomenografi som forskningsansats, dess ontologiska och epistemologiska antaganden samt metodiska tillämpningar inom några områden,  Ontologiska och epistemologiska antaganden 167.

De grundläggande antaganden om tingens beskaffenhet som görs på den ontologiska nivån bestämmer hur man ser på hur ny kunskap kan tas fram (epistemologi). Den epistemologiska världskartan som beskrevs tidigare med sina fyra kvadranter visar översiktligt fyra olika epistemologiska synsätt (epistemologiska paradigm) för hur man kan förhålla sig till att ta fram ny kunskap.

Epistemologiska antaganden

Den första vänder sig mot de ontologiska och epistemologiska antagandena,  Dessa teorier bygger på vissa ontologiska och epistemologiska antaganden. Positivism och Kritisk realism utgår t ex från antagandet att det finns en objektiv  ONTOLOGI & EPISTEMOLOGI: 42 FRÅGOR & SVAR. 1. Vad menas med ontologi? Hur är verkligheten beskaffad? Vad är verkligt?

Epistemologiska antaganden

är det möjligt att göra ett antagande om att samtliga organisationer inom Europeiska.
Camilla adler jensen

Kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap. Svenska elever har svårt att förstå provfrågorna i naturvetenskap i Pisa – framförallt när ett abstrakt akademiskt språkbruk kombineras med vardagliga exempel. epistemologiska antaganden i arbetet med missbruksproblem (Hösten 2010) Iida Erickson: "Ju äldre jag blir, desto roligare blir livet" (Arthur Miller) En sammanställning av förebyggande verksamhet för äldre i Norden. (Hösten 2012) Emilia Silfverberg: "Alla har vi vår egen historia, men gör det oss till sämre människor?" Det är dock viktigt att notera att induktion i tematisk analys inte är 'ren' induktion; det är inte möjligt för forskarna att befria sig från ontologiska , epistemologiska och paradigmatiska antaganden - kodning kommer alltid att återspegla forskarens filosofiska ståndpunkt och forskningsvärden. Dock hävdar de vars epistemologiska utgångspunkt bygger på rationalism och en inre sanningskärna, att om de som använder medicinen säger att den fungerar, så gör den det.

Epistemologi (eller kunskapsteori) är läran om kunskap. Ordet epistemologi kommer av  Epistemologi är det samma som kunskapsteori, det vill säga läran om vad man kan Två klassiska epistemologiska riktningar är rationalismen och empirismen.
500 spanishontologiska och epistemologiska antaganden som står att finna bakom dem. Den andra handlar om de konsekvenser som olika definitioner kan få för forskning som process respektive resultat. En slags genealogi, om man så vill, med följande begrepp som rubricerande led: ontologi och epistemologi, kausala mekanismer och orsaksförklaringar, teori

• Vilka antaganden finns vad gäller relationen tanke – språk – handling? • Hur genomförs empiriska studier? • Vilka implikationer leder forskningen Författaren framhåller vikten av att ha ett dialektiskt förhållningssätt till vetenskapsteori och genom exemplen visas hur olika ontologiska och epistemologiska antaganden samt hur olika vetenskapsteoretiska perspektiv kan leda till disparata svar och undersökningsresultat såväl inom vetenskapen som i det omgivande samhället. Professionell kompetens I vid mening handlar kompetens om en persons förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter. Kompetens är också kopplad till samhällets arbetsfördelning och sociala uppskattning av den duglige arbetaren. Men kärnan i all kompetens är att ”vet vad man talar om”.

Epistemologiska och ontologiska antaganden i teorier om lärande. Behaviorism delas in i tre huvudtyper, metodisk, psykologisk och analytisk behaviorism.

Motsats till konkret. Ad Hoc. Antagande eller hypotes som införs endast för att förklara ett visst faktum; t.ex. ett argument som antas  (”En text som utmanar våra epistemologiska antaganden om skönlitteraturens väsen”, Times Literary Supplement.) De hade gift sig en månad efter att de träffats. 25 feb. 2019 — …Vilka är min verksamhets filosofiska antaganden? på den föregående för att att skapa en läsning av de onto-epistemologiska grunderna för  av R Nilsson · 2005 · Citerat av 18 — cifika antaganden av epistemologisk karaktär som väsentligt skiljer sig från motsvarande antaganden inom postmodernismen.

All analys är baserad på ontologiska axiom – grundläggande antaganden om natur och  ”Från empiri till teori till empiri” (antaganden). Page 10. Hur väljer jag teori? • Forskningsfrågan … • Epistemologiska och ontologiska utgångspunkter  16 apr 2015 Konsensusbegrepp som epistemologiska begrepp 47 Ingegerd Bergbom 67 Ontologiska antaganden 68 Ett livsvärldsperspektiv 69 Från  21 apr 2018 genom en analys av ett antal antaganden som informerar diskussionen. Jag fokuserar på de epistemologiska, ontologiska och praxeologiska  24 mar 2017 reproducera hävdvunna kategoriseringar – med allt vad dessa för med sig av tveksamma epistemologiska antaganden och värderingar. en uppsättning teoretiska antaganden. Men ett begrepp innehåller ofta även ontologiska och epistemologiska ställningstanden, det vill säga idéer om hur  Den epistemologiska världskartan ny kunskap genom att utifrån logiska antaganden eller sanningar resonera oss epistemologiska världskartan (se figur).